مفاهیم پایه اتریوم

با توجه به شبکه بلاکچین کاربردی اتریوم، مفاهیم گوناگونی برای این شبکه و ارز دیجیتال آن وجود دارد که در این بخش به بررسی آنها پرداخته شده است.