_

سطوح کاربری

کاربرانی که در اکسچنج سیتکس اقدام به ثبت‌نام می‌کنند در شش سطح کاربری که با علامت ستاره مشخص خواهند شد، دسته‌بندی می‌شوند. معیار دسته‌بندی انجام شده برای هر گروه از کاربران، میزان معاملات انجام‌شده توسط آنان در بازه 30 روز گذشته است. میزان کارمزد پرداخت‌شده توسط کاربران هر دسته، متفاوت است. در ادامه به هر یک از دسته‌های کاربری اشاره خواهد شد:

سطوح کاربری
سطح کاربری صفر ستاره یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره
بازه حجم معاملاتی هر سطح (در سی روز گذشته) تا 100 میلیون 100 تا 300 میلیون 300 تا 750 میلیون 750 میلیون به بالا 750 میلیون به بالا
واریز تومانی از طریق درگاه بانکی 200 هزار تومان (یک مرتبه) 50  میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی 50  میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی 50  میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی 50  میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی 50  میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی
واریز به حساب با هماهنگی قبلی با هماهنگی قبلی
ارزدیجیتال نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
برداشت تومانی (در روز) ندارد 25 میلیون تومان 150 میلیون تومان 300 میلیون تومان 1 میلیارد تومان 1 میلیارد تومان
ارز دیجیتالی (تومان در روز) 200 هزار تومان (یک مرتبه) 50 میلیون تومان 200 میلیون تومان 400 میلیون تومان 1.2 میلیارد تومان 1.2 میلیارد تومان
تعداد مبادلات نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حداقل مدت زمان از ثبت نام 0 0 15 روز 30 روز 60 روز 90 روز
شروع مجوز برداشت عدم امکان برداشت تومانی 3 روز بعد از اولین واریز
کارمزد (درصد) 0.003 0.003 0.0025 0.002 0.0015 0.001